Whatman定性滤纸–标准级

Whatman定性滤纸Grade1/Grade2/Grade3/Grade4/Grade5/Grade6

Whatman定性滤纸用于定性分析技术中鉴定样品的性质。折叠好的定性滤纸与相同型号平整的滤纸相比,加快了流速和增加了负载力。 湿强定性滤纸含有少量的化学稳定树脂,因而增强了湿强度。这不会因此引入任何明显的杂质到滤液中。但因树脂含氮,这些级别的滤纸不能用于凯氏定氮测定。

Qualitative Filter Papers 定性滤纸

Whatman 定性滤纸用于定性分析技术中鉴定物质的性质。折叠好的定性滤纸与相同型号平整的滤纸相比,加快了流速和增加了负载力。

定性滤纸—-标准级

Grade 1 : 11μm     在日常过滤中最经常使用的,中等保留力和流速。非常广泛地用于实验室应用,澄清液体。典型地用于沉淀物的定量分析分离,如硫酸铅、草酸钙和碳酸钙。

在农业方面,它用于土壤分析和种子测试;在食品方面,Grade 1 滤纸常用于从相关液体和抽离液体分离固体食品的常规方法。并且广泛用于教学中简单的定性分析分离。

在空气污染监测方面,有圆片和卷状可供使用,从气流中收集大气灰尘然后用光度计测量;在气体探测中滤纸用发色剂浸湿,用光反射来测量。

Grade 2 : 8μm     比Grade 1保留力略强,但过滤时间却相对长些(即过滤速度相对慢些),吸附性比Grade 1强,已折叠好的为Grade 2V。除8μm大小颗粒的普通过滤之外,它额定的吸附性能也派上了用场,例如,在植物生长实验中截留土壤养分,也用于检测空气和土壤测试中的特殊污染物。已折叠好的为Grade 2V。

Grade 3 : 6μm     厚度是Grade 1的两倍。负载力好,颗粒保留较小,由于其湿强度好适合放在布氏漏斗中使用。其高吸附性能可用作为样品的载体。

Grade 4 : 20-25μm     非常适用于分析中常规生物液体和有机浸出物澄清的快速过滤,空气污染监测中只要求高流速但对细小颗粒收集要求不严的采样。

Grade 5 : 2.5μm     最高效的定性滤纸,用于收集小颗粒,流速慢。适用于化学分析、澄清悬浮物和水及泥土分析。

Grade 6 : 3μm     流速是Grade 5的两倍,但颗粒保留度相等。常被指定用于锅炉水分析。

Grade 591 : 7-12μm     厚滤纸,负载力高,用于中等粗沉淀物的快速过滤,并具有高吸附性能和高湿强度,已折叠好的为591 1/2。

Grade 520a : 15-18μm     薄滤纸,有很好的湿强度和非常高的流速。通常用于技术应用方面,如粘性液体和乳状液体(如甜汁、饮料和糖浆、松脂溶液、石油或植物提取物)。已折叠好的为520 1/2。

Grade 595 : 4-7μm     普通的薄滤纸,中等流速,中等颗粒保留力。应用于工业中的许多常规分析,如分离食物提取物中颗粒、制备样品,或者过滤固体环境中可消化样品,如ICP/AAS分析。已折叠好的为595 1/2。

Grade 597 : 4-7μm     中等流速,中等颗粒保留度。用于不同工业中大量日常分析应用中,如食品测试(如脂肪含量的测定),或从饲料中去除二氧化碳和浑浊物(如啤酒分析)。已折叠好的为597 1/2。

Grade 508 : 8-10μm     厚滤纸,负载力高,对应中等保留力,有中等流速和快流速两种流速。

Grade 0048     由纤维素人工制品制成的纤维纸。用于牛奶分析和婴儿食物(人工奶)中纤维的测定。

Grade 602h : 2μm     收集细小颗粒、去除细小沉淀物的紧密滤纸。用于样品制备,如测定饮料行业中残留糖份、酸性光谱、折射分析和HPLC。

订货信息-定性标准滤纸
                 目录号
直径(mm)     Grade 1   Grade 2   Grade 3   Grade 4      Grade 5   Grade 6    数量/包装
10                1001-6508      –              –             –               –            –               500
23                        –              –       1003-323      –               –            –               100
25                1001-325        –              –       1004-325  1005-325   –               100
30                1001-329        –              –             –               –            –               100
32                1001-032        –              –             –               –            –               100
42.5             1001-042  1002-042 1003-042 1004-042  1005-042 1006-042 100
47                1001-047        –              –          1004-047  1005-047      –          100
55                1001-055  1002-055 1003-055  1004-055  1005-055     –          100
70                1001-070  1002-070 1003-070  1004-070  1005-070  1006-070 100
85                1001-085        –              –                   –             –              –            100
90                1001-090  1002-090  1003-090  1004-090  1005-090 1006-090  100
110              1001-110  1002-110  1003-110   1004-110  1005-110 1006-110 100
125              1001-125   1002-125  1003-125  1004-125  1005-125 1006-125 100
150              1001-150   1002-150  1003-150  1004-150  1005-150  1006-150 100
185              1001-185   1002-185  1003-185  1004-185  1005-185  1006-185 100
240              1001-240   1002-240  1003-240  1004-240  1005-240  1006-240  100
270              1001-270   1002-270       –           1004-270        –                –          100
320              1001-320    1002-320  1003-320   1004-320  1005-320      –          100
385              1001-385    1002-385       –                 –               –                 –          100
400              1001-400          –               –           1004-400       –                 –          100
500              1001-500    1002-500   1003-500       –               –                 –          100
FilterCup 70*  1600-001       –           1600-003       –               –                 –           25

一次性购买带橡胶塞过滤杯底座-货号1600-900

订货信息-定性标准滤纸
                 目录号
直径(mm)   Grade 595   Grade 597   Grade 598   Grade 602 h    Grade 0048      数量/包装
12.7                   –                    10311862     –                     –                         –                 1000
42.5                   –                    10312040     –                     –                         –                  100
45                      –                    10311804     –                     –                         –                  100
55                      –                    10311807     –                     –                         –                  100
70                      –                    10311808     –                     –                         –                  100
90                      –                    10311809    10312209    10312609        –                        100
110                   10311610   10311810     –                     –                         –                      100
125                   10311611   10311811     –                     10312611        –                        100
150                   10311612   10311812     –                     10312612        –                        100
185                   –                    10311814     –                     10312614        –                      100
240                   –                    10311820     –                     10312620        –                            100
320                   –                    10311822     –                      –                        –                            100
32                     –                     –                      –                      –                       10348903           1000
150                   –                     –                     10314812     –                        –                            100
240                   –                    10341420**  –                     10312500***  –                            100

 

** Grade 3612-黑色        ***卷状10mmx50mmx20卷/包