whatman定量滤纸–硬化无灰定量滤纸

whatman定量滤纸–硬化无灰定量滤纸

硬化无灰定量滤纸
硬化无灰滤纸经酸硬化处理,具有高湿强和化学抗性,并且灰分含量极低。坚韧的表面使这类滤纸适用于各种要求严格的过滤步奏。

Grade 540 : 8μm     常规过滤用硬化无灰滤纸,中等的流速和保留颗粒性能。常用于酸性、碱性溶剂中金属物质的比重分析。

Grade 541 : 20-25μm     过滤速度快,用于酸或碱性溶液中大颗粒和胶状沉淀物过滤。典型的应用有蛋白测定、水泥分析和动物食物中纤维的测定。

Grade 542 : 2.7μm     流速慢、高强度和优异的化学抗性。可有效保留溶液中对常规滤器有削弱作用的小颗粒。常用于比重金属测定。

订货信息-硬化低灰定量滤纸
                       圆片硬化低灰定量滤纸         圆片硬化无灰定量滤纸
                       目录号                                      目录号
直径(mm)Grade 50  Grade 52  Grade 54  Grade 540  Grade 541 Grade 542     数量/包装
21                  –               –               –               1540-321    –                –                    100
24                  –               –               –               1540-324    –                –                    100
42.5              1450-042  –               –               1540-042   1541-042   –                    100
47                  –               –               –                –                1541-047   –                    100
55                1450-055   –              1454-055  1540-055   1541-055   1542-055      100
70                1450-070  1452-070 1454-070  1540-070   1541-070   1542-070      100
90                1450-090  1452-090 1454-090  1540-090   1541-090   1542-090      100
110              1450-110  1452-110 1454-110  1540-110   1541-110   1542-110      100
125              1450-125  1452-125 1454-125  1540-125   1541-125   1542-125      100
150              1450-150  1452-150 1454-150  1540-150   1541-150   1542-150      100
185              1450-185  –               1454-185  1540-185   1541-185   1542-185      100
240              1450-240  1452-240 1454-240  1540-240   1541-240   1542-240      100
320              1450-320  –               1454-320  –                 1541-320   –                    100
400              –                –                –               –                 1541-400   –                    100
500              –                –               1452-500  –                  –                –                    100
SurfaceWipes
Smear Tab   1450-993  –                 –              –                  –                 –                   100
方片
46cmx57cm  –               –               1454-917  –                 1541-917    –                   100