whatman定量滤纸–无灰级

whatman定量滤纸–无灰级

Whatman无灰级定量滤纸以高质量的绵绒为原料,在严格控制下生产。这些高纯滤纸是各种重要分析过滤步奏中理想用品。
Grade 40 : 8μm     常规过滤用无灰滤纸,中等流速和颗粒保留度。用于比重分析,原子吸收分光光度法测定前的溶液的过滤和空气污染中的采样。

Grade 41 : 20-25μm     流速最快的无灰滤纸,推荐用于诸如氢氧化铝或氢氧化铁的分析过程中。大颗粒或凝胶沉淀物的过滤,并用于空气污染定量分析中快流速测定气态化合物。

Grade 42 : 2.5μm     Whatman纤维素滤纸中保留颗粒最细小的中速滤纸。常用于诸如硫酸钡、偏锡酸和碳酸钙等细颗粒沉淀物分析。

Grade 43 : 16μm     中速滤纸,用于食品分析、土壤分析、空气污染监测中样品收集和建筑业、矿业和钢铁业的无机分析。

Grade 44 : 3μm     无论尺寸大小如何,Grade 44的灰分比本系列其他滤纸都低。采集小颗粒的效率比Grade 42略低,但流速则快些。

Grade 589/1 : 12-25μm     “黑缎滤纸”-定量分析粗糙沉淀物的标准滤纸,是流速很高的无灰滤纸。用于很多定量标准方法,特别是重力应用(如,食物中灰分含量的测定,或是水泥工业中的布莱因细微颗粒度测定仪测试)。

Grade 589/2 : 4-12μm     “白缎滤纸”-中等细小颗粒的无灰标准滤纸,中等流速,应用于多种日常定量分析方法,如泥土的沙子含量的测定,面粉级别的测定或造纸工业中水中悬浮物分析。

Grade 589/3 : 2μm     “蓝段滤纸”-是用于非常细小颗粒的无灰标准滤纸,流速慢,但是收集细小颗粒的效率非常高,也用于很多工业中日常分析方法中,如在动植物脂肪和石油中不溶物质数量的测定。

订货信息-灰分定量滤纸
              目录号
直径(mm)   Grade 40    Grade 41    Grade 42    Grade 43    Grade 44    数量/包装
圆片
30                       1440-329        –                       –                       –                        –                            100
42.5                   1440-042       1441-042       1442-042       –                        –                             100
47                      1440-047       1441-047        1442-047      –                        –                              100
55                      1440-055       1441-055        1442-055      –                        –                              100
70                      1440-070       1441-070        1442-070      –                        1444-070              100
90                      1440-090       1441-090        1442-090     1443-090         1444-090              100
110                    1440-110       1441-110        1442-110     1443-110         1444-110              100
125                    1440-125       1441-125        1442-125     1443-125         1444-125              100
150                    1440-150       1441-150        1442-150     1443-150         1444-150              100
185                    1440-185       1441-185        1442-185     1443-185         1444-185              100
240                    1440-240       1441-240        1442-240     –                          –                              100
320                    –                       1441-320        1442-320     –                          –                              100
一次性滤杯
                                                    1920-1441                                                                                         5
方片
8 “x10 ”              –                        1441-866         –                     –                         –                              100
46cmx57cm     –                        1441-917         –                     –                         –                              100

订货信息-灰分定量滤纸

目录号

直径(mm)      Grade 589/1            Grade 589/2       Grade 589/3                数量/包装

12.7                      –                              10300102                  –                           1000

40.5                      –                              10300103                  –                           100

50                         –                              10300106                  –                           100

55                         –                              10300107                  –                           100

70                         –                              10300108                  –                           100

90                        10300009                  10300109                  –                           100

110                      10300010                  10300110           10300210                      100

125                      10300011                  10300111           10300211                      100

150                      10300012                  10300112           10300212                      100

185                      10300014                  10300114           10300214                      100

240                      –                               10300120                  –                            100